Menu

นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
ร่วมกันพัฒนาการให้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองผู้ใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ กับการเสวนาเรื่อง “ มุมมองผู้ใช้กับภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก”กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง “ มุมมองผู้ใช้กับภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก”
หนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”
พบกับ

เอนก นาวิกมูล
นักเขียนสารคดี นักค้นคว้า นักเก็บของเก่า และผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ภัทรพล เปี้ยวนิ่ม
เนักวิชาการอิสระ นักสะสมหนังสือและภาพถ่ายเก่าของไทยคณะจัดทำหนังสือ “ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์”

สามผู้ค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นผ่านมุมมองของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

การเสวนาจะมีขึ้นในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ www.thaiglassnegative.com

หัวข้อน่าสนใจ


ผู้สนับสนุน© 2018 เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก