Menu

นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
ข่าวสาร
เรียนรู้และเข้าถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการอนุรักษ์และการให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก กับการเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยี การอนุรักษ์ และการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง “ มุมมองผู้ใช้กับภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยกับการถ่ายภาพ”

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”ก่อนที่ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้ในฐานะมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติจะได้รับการประกาศ ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยองค์การยูเนสโก ฟิล์มกระจกชุดนี้ได้เดินทางผ่านกาลเวลานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นการเดินทางผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน ก่อนที่จะได้มาจัดแสดงเพื่อให้ปรากฎต่อสายตาของประชาชนชาวไทยในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ฟิล์มกระจก คือ การนำแผ่นกระจกมาใช้รองรับการบันทึกภาพ เป็นการพัฒนาจากการถ่ายภาพระบบดาแกโรไทพ์ (Daguerreotype) ที่ใช้แผ่นโลหะเคลือบสารเคมีเป็นวัสดุในการรองรับการถ่ายภาพมาเป็น การใช้แผ่นกระจกเคลือบสารเคมีแทน ก่อนที่จะมีการคิดค้นฟิล์มถ่ายภาพที่ทำจากเซลลูโลส ไนเตรท ในปีคริสตศักราช ๑๙๐๓


ผู้สนับสนุน© 2018 เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก