Menu


สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี
ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญชม
นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจก
ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก
Celebrating the National Glass Plate Negatives Registered as UNESCO Memory of the World
วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ถึงวันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

ชมภาพนิทรรศการ ๘ หัวข้อ

กิจกรรมการเสวนา
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก”


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ฟิล์มกระจกไทยขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก

วิทยากร:

คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์

ดำเนินรายการโดย

ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ

วิทยากร:

คุณอรรถดา คอมันตร์
คุณลุพธ์ อุตมะ

คุณไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์

คุณนิติกร กรัยวิเชียร


ดำเนินรายการโดย

คุณเอนก นาวิกมูล


๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เทคโนโลยี การอนุรักษ์ และการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก

วิทยากร:

คุณโดม สุขวงศ์
คุณชัยอนันต์ บุญสูงเนิน
คุณขจร พีรกิจ


ดำเนินรายการโดย

คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

มุมมองผู้ใช้กับภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก

วิทยากร:

คุณเอนก นาวิกมูล
คุณภูริ ฟูวงศ์เจริญ


ดำเนินรายการโดย

คุณภัทรพล เปี้ยวนิ่ม


๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

พระมหากษัตริย์ไทยกับการถ่ายภาพ

วิทยากร:

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล


ดำเนินรายการโดย

คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์


การอวดภาพ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๒๐–๑๖.๓๐ น.
คุณสิริกิติยา เจนเซน
มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ


วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๒๐–๑๖.๓๐ น.
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
นางเลิ้งอาร์ต


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๒๐–๑๖.๓๐ น.
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๒๐–๑๖.๓๐ น.
ผู้บริหารกรมศิลปากร
นักวิชาการอิสระ
การถ่ายภาพย้อนยุคจาก ร้านฉายานิติกร
เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
ตลอดระยะเวลาจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
รับจำกัดวันละ ๒๐๐ คน ตามลำดับผู้มาก่อนหลัง
ค่าใช้จ่ายคนละ ๙๙ บาท รายได้มอบให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
หมายเหตุ การแต่งชุดไทยมาพร้อมสำหรับการถ่ายภาพจะทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
การสาธิตการถ่ายและผลิตภาพฟิล์มกระจกแบบเปียก
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
และทุกวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลาจัดงานจนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(กำหนดวันละ ๓๐ คน)
เติมเต็มภาพประวัติศาสตร์
ขอเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมเต็มให้กับภาพประวัติศาสตร์ที่จัดแสดง เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
หากเห็นว่าข้อมูลของภาพที่จัดแสดงยังไม่ครบถ้วน สามารถเติมเต็มข้อมูลได้
โดยคลิกที่ภาพที่ต้องการเพิ่มเติมข้อมูล และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพที่ต้องการให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่จัดไว้
หรือกรอกแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ในห้องจัดแสดง เพื่อให้ประวัติศาสตร์ของชาติมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ที่นี่

ข่าวสาร
กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทยกับการถ่ายภาพ” หนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”

เรียนรู้และเข้าถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการอนุรักษ์และการให้บริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก กับการเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยี การอนุรักษ์ และการบริการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ หนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” พบกับ 4 ผู้ร่วมเสวนาที่คลุกคลีกับฟิล์มกระจกและภาพเก่ากระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”ก่อนที่ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้ในฐานะมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติจะได้รับการประกาศ ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยองค์การยูเนสโก ฟิล์มกระจกชุดนี้ได้เดินทางผ่านกาลเวลานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นการเดินทางผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน ก่อนที่จะได้มาจัดแสดงเพื่อให้ปรากฎต่อสายตาของประชาชนชาวไทยในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ฟิล์มกระจก คือ การนำแผ่นกระจกมาใช้รองรับการบันทึกภาพ เป็นการพัฒนาจากการถ่ายภาพระบบดาแกโรไทพ์ (Daguerreotype) ที่ใช้แผ่นโลหะเคลือบสารเคมีเป็นวัสดุในการรองรับการถ่ายภาพมาเป็น การใช้แผ่นกระจกเคลือบสารเคมีแทน ก่อนที่จะมีการคิดค้นฟิล์มถ่ายภาพที่ทำจากเซลลูโลส ไนเตรท ในปีคริสตศักราช ๑๙๐๓


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม


ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สำหรับการเข้าชมนิทรรศการมีอัตราค่าเข้าชม ดังนี้
ค่าเข้าชมนิทรรศการ ชาวไทยคนละ ๓๐ บาท ชาวต่างชาติคนละ ๒๐๐ บาท
นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และผู้สูงอายุ (อายุ๖๐ปีขึ้นไป) เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

สำหรับคณะบุคคลหรือสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมและร่วมกิจกรรมการเสวนาเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อ เพื่อระบุวันเวลาและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร ๐๒ ๒๘๑ ๑๕๙๙ ต่อ ๒๒๒ ในวันและเวลาราชการ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำรองที่นั่งการร่วมกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทาง facebook : www.facebook.com/NationalArchivesofThailand

สถานที่แสดงงาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๔ ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

วันและเวลาทำการ
วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร ๐๒ ๒๘๑ ๑๕๙๙ ต่อ ๒๒๒
ในวันและเวลาราชการ

ค่าเข้าชมนิทรรศการ ชาวไทยคนละ ๓๐ บาท ชาวต่างชาติคนละ ๒๐๐ บาท
นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และผู้สูงอายุ (อายุ๖๐ปีขึ้นไป) เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบคุคลรถโดยสารส่วนบุคคล(แท็กซี่)
เดินรถทางเดียวมีที่จอดสะดวก

ทางที่ ๑ จากบางลำภูเข้าสู่ถนนจักรพงษ์ผ่านหน้าวัดชนะสงครามชิดขวาเข้าถนนเจ้าฟ้าแล้วเลี้ยวขาวเข้ายัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ทางที่ ๒ จากฝั่งปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ชิดซ้ายลงสะพานเข้าถนนเจ้าฟ้า ชิดขวาแล้วเลี้ยวขวาเข้ายัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ทางที่ ๓ จากสนามหลวง ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติเข้าถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถึงสี่แยก เลี้ยวขวา บรรจบกับทางที่ ๑ เข้าสู่ถนนจักรพงษ์ ผ่านหน้าวัดชนะสงครามชิดขวาเข้าถนนเจ้าฟ้าแล้วเลี้ยวขวาเข้ายัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

รถโดยสารประจำทาง

รถประจำทางจากฝั่งธนบุรีข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า สาย ๓๐, ๘๐, ๑๒๓, ๙๑, ๕๐๗
รถประจำทางจากถนนพระอาทิตย์ สาย ๖, ๙, ๑๕, ๑๙, ๓๒, ๓๓, ๕๓, ๖๔, ๖๕, ๕๒๔
รถประจำทางจากถนนจักรพงษ์ สาย ๓,๓๐,๓๒,๓๓,๔๓,๖๔,๕๒๔

เรือโดยสารประจำาทาง

เรือด่วนเจ้าพระยา:ท่าพระอาทิตย์(N13)เดินย้อนกลับมาทางสะพานปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้าเดินตรงผ่านสำนัก งานสรรพากรเขตพื้นที่ภาค ๓ ถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

รถไฟฟ้า BTS

ลงสถานีสะพานตากสิน S6 (สายสีลม) ใช้ทางออกที่ ๒ และใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร (Central Pier) ไป ยังสถานีรถไฟแล้วใช้บริการเรือข้ามฟากไปยังท่าพระอาทิตย์(N13)เดินย้อนกลับมาทางสะพานปิ่นเกล้าจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า เดินต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป


ผู้สนับสนุน© 2018 เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก